“සජිත් නැත්නම් ඡන්දය ඉල්ලන්නේ නැහැ” රටම ඉල්ලන්නේ සජිත්

නායක තුමාටත් ගැලපෙන ගරුත්වය රැකෙන තනතුරක් දිය යුතුයි

නායක තුමාට මම හරි ආදරෙයි එතුමා සමග ඉදිරි කටයුතු ගැන සාකච්චා කරන වෙලාවේ කිවුවා අපි ඉදිරියේදී මැතිවරණයකට මුහුණ දීමට නියමිත නිසා වෙනසක් විය යුතුයි කියලා .එහෙම වෙනසක් පක්ෂයේ වෙන්නේ නැත්නම් මම ඡන්දය ඉල්ලන්නේ නැතිව ගෙදර ඉන්නවා කියලා කීවා මොකද අද රටම ඉල්ලන්නේ සජිත් එතුමා දැම්මොත් විතරයි ගමේ ඡන්ද අපිට ගන්න පුළුවන්.

එතුමා අගමැති කරලා නායක තුමාටත් ගැලපෙන ගරුත්වය රැකෙන තනතුරක් දීලා එතුමාගේ පරිනත දේශපාලන දැනුමෙන් වැඩක් අරගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තනි ආණ්ඩුවක් ගොනගන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා බදුල්ලේ පවතී ජන හමුවකදී සදහන් කරන ලදී.

බදුල්ල බල මණ්ඩල රැස්විම.

Posted by Harin Fernando Media Unit on Sunday, November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *