මේ රට දුප්පත් කලේ පාලකයොයි සහචරයෝයි එකතුවෙලා

රට දුප්පත් වුණේ කොහොමද කියල හොයන්න පාලකයොයි සහචරයෝයි පොහොසත් වුණේ කොහොමද කියලා හොයලා බැලුවොත් පුළුවන් ජනතාවට තේරුම් ගන්න රටට එතරම් විනාශයක් කරපු තව කවුරුත් නැහැ බැදුම් කර මගඩියේ සම්බන්ධතා දිහා බලන්න ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ගනුදෙනුව දිහා බලන්න මිග් යානා ගනුදෙනුව දිහා බලන්න මේවා එකින් එකට සමාන එකම සහචර කණ්ඩායමක් විසින් කරපු වංචාවන් ඒ නිසා තමයි

පසුගිය වසර හතරහ මාර ඇතුලේ මේ කණ්ඩායම ආරක්ෂා වුණේ දැන් ඒ අවුරුදු හතරහ මාරෙ බැදුම්කර මගඩිය දිහා බලන්න මේ බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඒ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට දැමීම සම්බන්ධයෙන් කරපු කථාවම ඇති ජනතාවට තේරුම් ගන්න මෙයාලගේ සම්බන්ධය සහ කෙරුවාවන් විපක්ෂයේ හිටිය කාලයේ ජනප්‍රිය මාතෘකා මත බලයට පැමිණි කණඩායම් බලයෙන් පසු තමන් අවේ මොකටද කියලා දන්නෙත් නැහැ මේ රට දුප්පත් වීමට මේ හැසිරීම් හොදින් නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා අපි ජනතාවට කියනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙම අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *