බේරාගත් ධීවරයා සහ මියගිය ධීවරයන්ගේ සිරුරු ගාලු වරායට

නාවික හමුදාව කටයුතු කරන්නට සුදානමින් සිටි

බේරැවලින් මුහුදු දිය ධීවර යාන්ත්‍රාවක් අනතුරකට පත්ව ධීවරයන් 04ක් මිය ගොස් ඇති අතර ධීවරයන් දෙදෙනෙක් අතුරුදන්ව ඇත. එක් ධීවරයකුගේ ජීවිතය නාවිකා හමුදාව අද 12 වන දින බේරාගෙන ඇති බව, ගාල්ල වරාය පොලිසිය පවසිය.

ගාල්ල බේරුවල ධීවර වරායෙන් 2018.09.11 වන දින මුහුදු ගිය මලිදු පුතා නැමති  යාත්‍රාවක් අනතුරට පත්ව ඇත.මෙහි දීවරයන් 07දෙනෙක් ගමන් කර ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

මෙම අනතුරින් ධීවරයන් 04 දෙනෙක් මියගොස් ඇත. දෙදෙනෙක් අතුරුදන්ව ඇති බව පොලිසිය කියයි.එක් ධීවරයකුගේ ජීවිතය නාවික හමුදාව විසින් බෙරාගෙන ඇත. මිය ගිය ධීවරයන්ගේ දේශයන් හා බේරාගත් ධීවරයා 12  වන දින සැන්දෑවේ ගාල්ල ධීවර වරායට ලබා දීමට නාවික හමුදාව කටයුතු කරන්නට සුදානමින් සිටින බව, වරාය පොලිසිය  පවසයි.සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ගාල්ල වරායා  පොලිසිය,ගාල්ල මුලස්ථාන පෙපාලිසිය, හා බේරුවල පොලිසිය පොලිස් පරික්ෂන පවත්වයි.මේවන විට ජීවිතය බේරාගත් ධීවරයාට උපරිම සහන සේවා නාවික හමුදාව මගින් ලබාදෙමින් පවතින අතර ගාල්ල කරාපිටිය රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය සියලුම සදහා සුදානමින් සිටින බව, ගාල්ල කරාපිටිය රොහල් පොලිසිය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *