“1993 දී දකුණේ ෆැන්සිස්කු කරණය මතකයට ගන්න” ඇප නැතුව අපි ගෙදර ගියා

මහින්ද මහත්තයා දන්නවා කොහොමද එදා නීත්‍යානුකුල මහ ඇමති පත්කළේ කියලා

බට මතකනම් 1993 දී දකුණේ ෆැන්සිස්කු කරණය එම කාරණය සහ මෙම තත්වයේ වෙනසක් නැහැ එදා අපි දකුණු පළාත් සභාවේ බලය ගන්න කරපු නීති විරෝධී කටයුත්ත නිසා ඊළගට ගෙනාපු පළාත් සභා මැතිවරණයේදී අපි ඇප නැතුව පැරදුණා.එදා දොඩංගොඩ ඇමති තුමාගේ මහ ඇමති දූරය අපි බලෙන් පැහැරගන්න කරපු නීති විරෝධී කටයුත්ත නිසා 1994 දී අපි පැරදී ගෙදර යන්න සිදු වුණා . මේ කටයුත්ත ශේෂ්ඨාධිකරණය දක්වා මෙම කටයුත්ත ගියා එම නඩුවෙන් අපි පැරදුණා මෙම නඩුවටත් පූර්වා දර්ශයක් තියෙනවා අවශ්‍යනම් එදා මහ ඇමති සටනේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා එම සටනේ පෙරමුණේ හිටියා එතුමා දන්නවා එදා කොහොමද නීත්‍යානුකුල මහ ඇමති පත්කළේ කියලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *