රංටැඹේ ජාතික ශිෂ්‍ය භට පාසැල නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් කරයි

පැතිර යන කොරෝනා වෛරසය පාලනය කරලීම සදහා රජය සහ ආරක්ෂක අංශ විදේශයන් සිට පැමිණෙන පුද්ගලයන් නිරෝධායනය සදහා යොමු කිරීමට රං ටඹේ ජාතික ශිෂ්‍ය භට පුහුණු මධස්ථානය නිරෝධායන මද්යස්ථානයක් බවට පත්කර ඇති බව මිනිපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරිය සදහන්කරයි 500 කට අධික පිරිසක් වෙනුවෙන් එම මද්යස්ථානයේ පහසුකම් සැපයීමට හැකි පරිදි ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කරමින් සිටින බවද සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *