ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හිසරදයක් වූ මොමිනුල්ගේ ඉනිම නිමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *