පාර්ලිමේන්තුව අවට ආරක්ෂාව තර කෙරේ

පොලීසීය, විශේෂ කාර්ය බළකාය, කැරලි මර්ධන  ඒකකය කැඳවා ඇත

සති දෙකක පමණ කාලයක් අත්හිටුවා තිබූ පාර්ලිමේන්තුව ඊයේ සවස ශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම අත්හිටුවමින් ලබාදුන් අතුරු තහනම් නියෝගය සමග ජනාධිපතිවරයා විසින් 2018/11/14 වන දින පාර්ලිමේන්තුව රැස්කිරීම සදහා නිකුත්කරන ලද ගැසට් නිවේදනය අනුව අද දින  පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු   සභාවාරය  හේතුවෙන්  මේ වන විට  පාර්ලිමේන්තුව අවට විශේෂ ආරක්ෂාවක්  යොදවා තිබේ.

පොලීසීය, විශේෂ කාර්ය බළකාය, කැරලි මර්ධන  ඒකකය කැඳවා ඇති අතර   පොල්දුව හන්දියේ සිට  සිට පාර්මේන්තුව දක්වා  මෙම  විශේෂ ආරක්ෂාවක් සපයා ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව උදෑසන 10 ට රැස්වීමට  නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *