පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිළ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහළට

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථා පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල රුපියල් 5 කින්

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිළ පහළ දැමීමට රජය තීරණය ඇත.මේ අනුව ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථා පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල රුපියල් 5 කින් අඩු කෙරේ මේ අනුව වත්මන් රජය බලයට පැමිණීමෙන් පසු ඉන්ධන මිළ පහළ දැමූ තෙවන අවස්ථාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *