ඇදිරි නීතිය යලි පනවයි!! දිස්ත්‍රික් අතර ගමනා ගමනය සම්පුර්ණයෙන් තහනම්

ඇදිරි නීතිය පැනවීමේ නවතම පොලිස් වාර්තාව අද පෙරවරු 6 න අවසන් දිස්ත්‍රික් සදහා වූ ඇදිරි නීතිය අද පස්වරු 2 ට පැනවෙන බවත් හෙට පස්වරු 6 ට ඇදිරිනීතිය අවසන් වන දිස්ත්‍රික් සදහා එදිනම දහවල් 12 ට නැවත ඇදිරි නීතිය පැනවෙන බවත් පොලිස් මුලස්ථානය සදහන් කරන ලදී පෙර දැනුම් දී තිබු පරිධි පරිදි අද පෙරවරු 6 ට අවසන් වූ ඇදිරි නීතිය පසුදින එනම් හෙට දින 2 දක්වා ඉවත් කරන බව සදහන් කර තිබුනද දිස්ත්‍රික් අතර අන්තර් හුවමාරුවක් සිදු නොකිරීමේ අරමුණින් එම ප්‍රදේශවලට නැවත අද දිනම ඇදිරි නීතිය පැනවීමට කටයුතු කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කල නිවේදනයේ සදහන්ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *