කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුව වරප්‍රසාද කිසිවක් එපා // හිටපු කථානායක කියයි

රජය විසින් පසුගිය මාර්තු මස ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් ඇමතිවරුන් හට (රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ද ඇතුළුව) සිය නිල රථ හා නිල නිවාස මැතිවරණය නිමා වනතුරු පරිහරණය කිරිමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ඇති බවට ජනමාධ්‍ය මඟින් කරුණු අනාවරණය කර තිබේ. එම වාර්තාවන්ට අනුව වැඩිදුරටත් දක්වා ඇත්තේ හිටපු කථානායකවරයාටද එකී වරප්‍රසාද හිමිවන බවයි.

හිටපු කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා විසින් තමා වෙත ලබාදී තිබු නිල වාහන, කාර්යාල හා නිල නිවාස පහසුකම් යන සියල්ල පාර්ලිමේන්තුව විසිර වු වහාම ආපසු භාරදෙනු ලැබීය. එමෙන්ම හිටපු කථානායකවරයා ඉහත සදහන් කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුව හිමිවන වරප්‍රසාද කිසිදු අයුරකින් ලබාගැනීමට අපේක්ෂා නොකරන බවද දන්වා සිටිමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *