තමන්ට පක්ෂය විසින් වගකීම් සහ තනතුරු දෙන හේතුව නිමල් ලාන්සා කටානේදි හෙළිකරයි

තමන්ට පක්ෂය විසින් වගකීම් සහ තනතුරු දෙන හේතුව නිමල් ලාන්සා කටානේදි හෙළිකරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *