කොරෝනා වෛරස් උණ රෝගීන් බාරගැනීමට මීගමුව රෝහල සුදානම් ද?????

රජය විසින් හදිසි උණ රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම සදහා මෙරට ප්‍රධාන රෝහල් 10 ක් පමණ අද දිනයේ නම් කරන ලදී ඒ අතරින් මීගමුව මහ රෝහල ද නම් කර ඇත එහෙත් මීගමුව මහා රෝහලේ එවැනි රෝගීන් භාරගැනීම සහ ප්‍රතිකාර ලබා දීමට අවශ්‍ය ඉඩ සහ පහසුකම් නොමැති බව වාර්තාවෙයි වර්තමානයේ මීගමුව මහ රෝහලේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල ඉදිවෙමින් පැවතීමත් අධික රෝගීන් ප්‍රමාණයක් රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගැනීමත් නිසා හදිසි වෛරස් උණ රෝගීන් රදවාගෙන ප්‍රතිකාර කිරීමේ අභියෝගයකට මීගමුව මහා රෝහල පත්ව ඇත

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපලට ආසන්නයේ පිහිට ඇති මීගමුව මහ රෝහල හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී පරිහරණය කිරීමේ අරමුණින් රජය මගින් නම් කලද ඒ සදහා ප්‍රමාණවත් තරම් පහසුකම් නොමැත රට පුරා ජනතාව කොරෝනා වෛරසය ගැන ඇති භිය සහ සැකය නිසා හදිසි අවශ්‍යතයකදී පරිහර්ණය කල හැකි රෝහලක අවශ්‍යතාවය මතු වෙමින් ඇත.ගුවන් තොටුපල ආසන්නයේ ඇති එකම මහ රෝහල සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අංශය මීට වඩා සැලකිලි මත් විය යුතුමය හදසි අවස්ථාවකදී ප්‍රතිකාර ගැනීම වෙනුවෙන් මීගමුව මහා රෝහල සුදානම් කිරීමත් ඒ සදහාම අවශ්‍ය රෝගී සත්කාරක සේවාවක අවශ්‍යතාවය නිසා මීගමුව රෝහලේ වත්මන් තත්වය සැලකිල්ල ගනිමින් කඩිනම් විසදුම් සෙවිය යුතුය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *