වියත් මගේ මන්ත්‍රී කුරුණෑගල සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම මාධ්‍යට තහනම් කරයි!!!

මාධ්‍යවේදීන්ට තහනම් කළේ පළමු වතාවට

වියත් මග නියෝජනය කරමින් මෙවර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරගකළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණපාල රත්නසේකර මහතා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ඊයේ (14) දින පැවති කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වාර්තා කිරීම මාධ්‍යවේදීන්ට තහනම් කරන ලදී , කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ නව සම සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණපාල රත්නසේකර මහතා විසින් සියලුම මාධ්‍යවේදීන්ට තහනම් කර තිබේ.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මාධ්‍යවේදීන් සඳහන් කරන්නේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වාර්තා කිරීම මාධ්‍යවේදීන්ට තහනම් කළේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පළමු වතාවට බව ය.

ඊට පෙර පැවති සෑම රැස්වීමක් සඳහාම සහභාගී වන ලෙස දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා විසින් මාධ්‍යවේදීන්ට ආරාධනයක්ද සිදු කර තිබිණි.

නව රජයේ යටතේ පවත්වන පළමු සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම මාධ්‍යවේදීන්ට මෙලෙස තහනම් කිරීමට ගත් තීරණයට දැඩිව විරෝධය පළ කරන බව මාධ්‍යවේදීන් සඳහන් කරයි.

මෙම රැස්වීම මාධ්‍යවේදීන්ට තහනම් කර ඇත්තේ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සම සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණපාල රත්නසේකර මහතා විසින් කරන ලද දැනුම් දීමක් අනුව යැයි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් වරයා සඳහා සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *