මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර කථානායක අසුන අප්‍රසන්න කරයි // වීඩියෝ සහිතයි

විදෙස් මාධ්‍ය වේදීන් සහ තානාපතිවරුන් ඉදිරියේ මෙම දර්ශනය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර විසින් අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ කතනයක තුමාගේ ආසනයට වතුර බෝතලයක් ගෙනවිත් හලනු ලැබුවා එහෙත් ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් මාධ්‍යට කියා සිටියේ කථානායක වරයාට පුටුවේ සුළුදිය බවට සදහන් කරන ලදී එහෙත් දර්ශන වලින් පැහැදිළිව සදහන් වන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර විසින් ජල බෝතලයක් හලන ආකාරය ය.විදෙස් මාධ්‍ය වේදීන් සහ තානාපතිවරුන් ඉදිරියේ මෙම දර්ශනය පැහැදිළිව පෙනෙන ලදී.

ප්‍රසන්න කථානායක පුටුව අප්‍රසන්න කරයි

ප්‍රසන්න කථානායක පුටුව අප්‍රසන්න කරයි Like Us : Breaking.lkYoutube link : https://youtu.be/ahAf6hDHlU0

Posted by Breaking.lk on Thursday, November 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *