අසාධිතයන් බහුතරයකට ඔක්සිජන් අවශයි!! රෝහල් සදහා ඔක්සිජන් ප්‍රමාණවත් ද?

බහුතර අසාධිතයන්ට ඔක්සිජන් ලබා දෙනවා

හයිෆ්ලෝ ඔක්සිජන් යන්ත්‍ර සහිත ඇදන් වැඩිකරනවා

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය කියයි

දැනට ලබාදෙන ඔක්සිජන් ධාරිතාව මෙන් තුන්ගුණයක් දිය හැකියි

ඔක්සිජන් සපයන සමාගම් දෙක කියයි

දැනට කොරෝනා රෝහල් ගතකර තිබෙන අසාධිතයන් අතරින් බහුතරය සදහා ඔක්සිජන් සැපයුම ලබා දීමට සිදුව තිබේ.ඒ අනුව හයිෆ්ලෝ ඔක්සිජන් යන්ත්‍ර සහිත රෝහල් ඇදන් ප්‍රමාණයත් වැඩිකරමින් පවතින බව වෛද්‍ය සැපයුම් අංශ සදහන් කළේය. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත දන්වා ඇත්තේ දැඩි සත්කාර ඒකක පුහුණුව ලැබූ කාර්ය මණ්ඩල වෙනත් වාට්ටු තුළ සිටී නම් අවශ්‍යතාවය පරිදි ඔවුන් දැඩි සත්කාර ඒකක වෙත අනුයුක්ත කරන ලෙසය.

මෙම තත්ත්වය තුළ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් දැනුම් දී ඇත්තේ ඔවුන් සතුව පවතින ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය තහවුරු කර දැනුම්දෙන ලෙස දන්වා ඇත මෙරට රෝහල් සඳහා ඔක්සිජන් සැපුයම සිදුකරන සමාගම් දෙකක් පවතී සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා අදාල සමාගම් වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ඔවුන්ගේ ධාරිතාවය පිළිබඳව ද විමසා ඇතැයි වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය සඳහන් කළේය.එම සමාගම් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ දැනට සැපයුම් කරන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය මෙන් තුන් ගුණයක ධාරිතාවයක් තමන්ට සැපයිය හැකි බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *