කොරෝනා අසාධිතයින් ගණන 70 ක් වැඩිම පිරිස ගම්පහින්

මෙරට වැඩිම ජනගහනයක් සිටින දිස්ත්‍රික්කය වන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වේ වනවිට වැඩිම කොරෝනා අසාධිතයන් ප්‍රමාණයක් හමුව ඇත එහි සංඛ්‍යාව 18 බව වාර්තා වී ඇත ඊළගට වැඩිම රෝගීන් ප්‍රමාණයක් හමුවන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එය 17 කි පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොරෝනා වෛරසය අසාධිතයින් 12 දෙනුකු මේ වන විටත් හමුවී ඇත සමස්ථ දිවයිනෙන්ම අද සවස වනවිට කොරෝනා වෛරසය ආසාධිත පුද්ගලයන් 70 ක් හමුවී ඇති බව වාර්තා වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *