ගමේ දරුවන් ඔසවා තබන්න මිරිගමට වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් අවශ්‍යයි

ගමේ දරුවන් ඔසවා තබන්න මිරිගමට වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් අවශ්‍යයි–අපේ ජන බල පක්ෂයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂිකා සුනේත්‍රා සමරකෝන්

වර්තමානයේ දී රැකියා නොමැති රැකියා අපේක්ෂා කරන තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසක් සිටිනවා.මෙි අය බොහෝවිට අධ්‍යාපනය ලබපු පිරිසක්.මම දකින්නෙ මේගොල්ලන්ට පාසල් අධ්‍යාපනයට ට අමතරව වෘත්තිය පුහුණුවක් දෙන්න ඔිනෑ, වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් මීරිගම ඇති කරන්න අවශ්‍යයි.තාක්ෂණික දැනුම ඔවුන්ට ලබලා දීලා ස්වයං රැකියාවන් ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර වලට ඔවුන් යොමු කළ යුතුයි.සමහර අය රජයේ රැකියාවක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියත් ඒක නොලැබිය හැකියි. මීරිගම ප්‍රදේශය කියන්නේ ග්‍රාමීය පළාතක්. සැමදාම අපේ තරුණ තරුණියන් කැමති නැහැ. කුඹුරු වැඩ කරන්න. අපි ඒවත් කළ යුතුයි. නමුත් ඔවුන්ට විවිධ ක්ෂේත්‍රවලින් නව තාක්ෂණික දැනුම ලබා දී අපේ රටට විදේශ විනිමය ලැබෙන මාර්ගවලට යොමු කළ යුතුයි. ඒ ආකාරයට ඔවුන්ට අප අනාගතයක් සෑදිය යුතුයි.එවිට අපිට ලෝකයම ජය ගත හැකියි

තරුණ තරුණයින්ට ඒ සඳහා යොමු කිරීමට ප්‍රදේශීය මට්ටමෙන් වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන අවශ්‍යයි. ඒ අනුව මිරිගම ප්‍රදේශයට වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක අවශ්‍යතාවය තදින්ම දැනෙනවා. අපේ තරුණයන්ගේ අනාගතය ගොඩනගන්න වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් කඩිනම්ව ස්ථාපිත කළ යුතුයි. අතිගරු ජනාධිපති තුමා ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මිරිගම වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කරලා. අපේ තරුණ තරුණියන්ගේ අනාගතය සමෘද්ධිමත් කරගැනීමට සහය දක්වන ලෙස.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *