දේශපාලනයට වැදගත් උගත්කම නොවෙයි මනුස්සකම // ඇමති කබීර් හෂීම් කියයි

බුද්ධිමත් කමින් මිනිස්සු මනින්න බැහැ අපි දාන්නේ මනුස්සකම දන්නා කෙනෙක්

උගත් බුද්ධිමත් මිනිස්සු හැම පක්ෂෙම ඉන්නවා අපි බලන්නේ උගත් කම නොවෙයි අපි බලන්නේ බුද්ධිමත් කමින් මිනිස්සු මනින්න බැහැ අපි දාන්නේ මනුස්සකම දන්නා කෙනෙක් මනුස්සකම තියෙන ජනතාවව ගැන හිතන රට ගැන හිතන කෙනෙක් අපි ජනාධිපතිවරණයට හරි වෙලාවට ඉදිරිපත් කරනවා.

උගත් බුද්ධිමත් මහාචාර්ය වරු ඉන්න පක්ෂ තියෙනවා ඔවුන් කටයුතු කරන විදිය ඔබ දන්නවා එනිසා උගත් කම බුධිමට්ටම ට වැඩ එහාගිය මනුස්සකම තමයි අද සමාජයට රටට ගැලපෙන්නේ අපි මැතිවරණය කැදවූ වහාම අපේ අපේක්ෂකයා කියන්නම් අපිට හදිසියක් නැහැ හැබැයි ඔහු දිනන අපේක්ෂකයා වෙනවා සැකයක් තියාගන්න එපා කෑගල්ලේ පවතී උත්සවයකින් පසු අමාත්‍ය කබීර හෂීම් මාධ්‍ය වෙත මෙම අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *