ඇමති ගම්නපිල කී නුදුරු අනාගතයේ වැඩිවන තෙල් මිල අදම වැඩිවෙයි!!

අද මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ඛනිජ තෙල් අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල සදහන් කලේ නුදුරු අනාගතයේ තෙල් මිල වැඩිකරන බවයි එහෙත් එම ප්‍රකාශය සිදුකර පැය ගණනකින් තෙල් මිල වැඩි කරන බවට රජය නිවේදනය කරන ලදී ඒ අනුව ඉන්ධන මිල ගණන් වැඩි වන්නේ මෙසේය.පෙට‍්‍රල් 92 – රුපියල් 20කින් – ලීටරයක නව මිල රුපියල් 157පෙට‍්‍රල් 95 – රුපියල් 23කින් – ලීටරයක නව මිල රුපියල් 184ඔටෝ ඩීසල් – රුපියල් 07කින් – ලීටරයක නව මිල රුපියල් 111සුපර් ඩීසල් – රුපියල් 12කින් – ලීටරයක නව මිල රුපියල් 144භූමිතෙල් – රුපියල් 07කින් – ලීටරයක නව මිල රුපියල් 77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *