රන්ජන්ට ගෑණුද පිරිමිද අදාල නැහැ ඔහුට වැඩේ කරගන්න කවුරු හරි ඕනෑ මැඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක හිමි කියයි!!

රන්ජන්ට ගෑණුද පිරිමිද අදාල නැහැ ඔහුට වැඩේ කරගන්න අවශ්‍ය ඒ වෙලාවේ තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න නාඩි වැටෙන කෙනෙක් වුණත් ඇති බව අද දින සවස පවතී මාධ්‍ය හමුවකදී සිංහලේ ජාතික පෙරමුණ ගරු සභාපති මැඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ වදාරන ලදී

හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සහ ඔහුගේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එක්තරා මාධ්‍ය ආයතනයකට මෙම අදහස් පලකරන ලදී එහිදී වැඩි දුරටත් වුන් වහන්සේ සදහන් කලේ රන්ජන් රාමනායක වැනි පුද්ගලයන් නැවත පාර්ලිමේන්තු නොයවන ලෙස එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ගෙන් ඉලන බවත් ඔහු අවොත් නැවත කෙලවන බවත් වදාරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *