ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම විගණනය විය යුතුයි!! පාර්ලිමේන්තු කෝප් කමිටුව කියයි!!

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම විගණනය විය යුතුයි පාර්ලිමේන්තු කෝප් කමිටුව කියයි ලිට්රෝ සභාපති අනිල් කොස්වත්ත විගනය පුද්ගලික ආයතනයක් වෙත පැවරීම සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුව වෙත කැදවා තිබුණි මේ සම්බන්ධයෙන් ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික අනිල් කොස්වත්ත ගෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කෙරිණි මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක සහ එස්.එම මරික්කාර් විසින් ප්‍රශ්න කරන ලදී ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ 99% කොටස් ඇත්තේ රක්ෂණ සංස්ථාව සතුවයි රක්ෂණ සමාගම කෝප් කමිටුවට යටත් ආයතනයක් රජයේ ආයතන විගණය කිරීමේ බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට මේක රජයේ විගණයට ලක්විය යුතු බව සදහන් කරන ලදී

මුල්‍ය විනය ගැන කථා කලේ කාටද මේ ලාෆ් සමාගමේ කොටස් ගන්නේ එකේ කොමිස් එක යන්නේ කාටද වත්මන් ලිට්රෝ සභාපති මාසෙකට ලක්ෂ 40 ක දීමනා ගන්නවා

අනිල් කොස්වත්ත මහතා 2001 දී සිමෙන්ති සංස්ථාවේ සබාපති 2007 දී මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපති 2010 දී ලක්සල ආයතනයේ සභාපති ලක්සල ආයතනයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කල කාලසීමාවේ එම ආයතනය තුල සිදුවූ වංචාවන් සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිසම මගින් අධිකරණයේ නඩු පවරා ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *