ස්වභාවික සම්පත්වලින් පිරි නැගෙනහිරට පුහුණු මිනිස් සම්පත එකතු කරමු

රැකියා නිධානයක් බවට පත් කරමු යැයි අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම කියයි.

නොබෝදා අක්කරෙයිපත්තු කාර්මික විද්‍යාලයේ සහතික පත් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය අමතා කතා කළ විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, ස්වභාවික සම්පත්වලින් පිරි නැගෙනහිර පලාතට පුහුණු මිනිස් සම්පත් එකතුකර එය රැකියා නිධානයක් බවට පත් කරමු යැයි ප්‍රකාශ කළේය.  අමාත්‍යවරයා එසේ අවධානය යොමු කළේ නැගෙනහිර පලාතේ කෘෂිකාර්මික, සාගර සහ ඛනිජ සම්පත්වලටය.  පුහුණු මිනිස් සම්පත් සම්බන්ධව වැඩිදුර කතා කළ ඇමැතිවරයා ලකුණු කීපයක් අඩුවීම නිසා බුද්ධිමත් තරුණ තරුණියන්ට වුව ද සීමිත ඉඩකඩ ඇති විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුල්වීම අපහසුව පවතින බව ද එසේ වුවත් ඔවුන්ට විකල්ප අධ්‍යාපන මාර්ගයක් විවෘතව ඇති බවද පෙන්වා දුන්නේය.  වෘත්තීය සහ තාක්ෂණික පාඨමාලාවක් හදාරා NVQ සුදුසුකම් ලබා ගැනීම රැකියාවක් ලබා ගැනීමේ නොවරදින මාර්ගයක් බවද ඇත්ත වශයෙන් බොහෝවිට සම්ප්‍රදායික විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබූවන්ට වඩා හොඳ වේතනයක් ලබාගත හැකි රැකියාවන්, එම සුදුසුකම් ලැබූවන්ට ලැබෙන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.  NVQ 7 මට්ටමේ සහතිකය විශ්වවිද්‍යාල උපාධියකට සම සේ සැලකෙන බවද ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

 

අක්කරෙයිපත්තුව ප්‍රදේශයට කර ඇති සේවය පිළිබඳව හිටපු අමාත්‍ය ඒ.එල්.එම්.අතාවුල්ල මහතාට ඇමැතිවරයා ප්‍රශංසා කළේය.  අම්පාරේ හාඩි තාක්ෂණික ආයතනය, විශ්වවිද්‍යාල කොලීජියක් ලෙස නම් කිරීමට තමා අදහස් කර ඇති බව ද ඇමැතිවරයා මේ අවස්ථාවේදී හෙළි කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *