කොරෝනා නිසා ජනමාධ්‍යවේදීන් අසරණ වෙලා සහනයක් දෙන්න

පිහිටි රට ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික සංගමය ඉල්ලා සිටී

රටපුරා පුර්ණ කාලීනව ජනමාධ්‍ය ආයතනවල සේවය කරන පුර්ණ කාලීන මාධ්‍යවේදීන්ට සමහර ජනමාධ්‍ය ආයතන  පුවත් සැපීම සීමා සහිත වීම නිසා වෙනත් පුවත් රටේ එතරම් වැදගත් නොවන තත්ත්වයක් ඇතිව ඇති නිසා නිසා සමහර මාධ්‍යවේදීනට තම දෛනික කටයුතු සිදුකරන්නට නොහැකි වී තිබෙන බව රටපුරා සමහර මාධ්‍ය සගම් ඉල්ලා සිටිති.

කෑලි ගණනට පුවත් ගණනට සමහර මාධ්‍ය ආයතන වලට පුවත් සැපයීම නිසා ඒ අනුව ගෙවිමක් මෙයට පෙර මාධ්‍ය ආයතන විසින් සිදු කෙරිණි. නමුත්, රටේ පවතින වසංගත තත්ත්වය මත සමහර පුර්ණ කාලිනවව මාධ්‍ය සිදු කරන මාධ්‍ය වේදීන්ට බරපතල ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නට සිදුව ඇති බව රටපුරා පුර්ණ කාලීනව මාධ්‍යවේදීන් පවසති.

මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ජනපති තුමාගේ යම් අවධානයක් යොමුවන්නේ නම් අගය කොට සලකන බව රටපුරා පුර්ණ කාලිනව සේවය කරන මාධ්‍ය සඟයෝ ඉල්ලිමක් කරති.මේ අනුව  රටපුරා මාධ්‍යවේදීන්ට ද විශේෂ දීමනාවක් ඉල්ලති.!

(සැ.යු.)

@යම් දීමනාවක් මාධ්‍ය ආයතන සමග කතා කර ලබා දී හෝ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය ලියාපදිංචි වු පර්ණ කාලිනව මෙම රැකියාවේ යෙදෙන පිරිස විගස තෝරාගෙන යම් දීමනාවක් ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන මෙන් ඉල්ලමි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *