ජේ.සී.බී යන්ත්‍රයක් මවක හා දියණියක බිලිගනියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *