මාතෘ භූමියට ආදරය කරන කිසිවෙකු මෙම සිදුවීම් අනුමත කරනේ නැහැ

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරැකීමට දිවි හිමියෙන් කැප වන බව

පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ සිදුකරන කවර තර්ජන, ගර්ජන, බාධාකිරීම් හමුවේ වුවද, පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරැකීමට දිවි හිමියෙන් කැප වන බව කතානාය කරු ජයසූරිය මහතා පවසයි. මව් බිමට ආදරයක් තියෙන කිසිම පුද්ගලයෙක් මෙම සිදුවීම් අනුමත කරන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී මාතෘභූමියට ආදරය කරන වගකිවයුතු පුරවැසියන් ලෙස සාමකාමීව කටයුතු කරන්නැයි සියළු ජනතාවගෙන් කතානායකවරයා ඉල්ලාසිටින බව ද කතානායක මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *