පොලීසිය නීතිය නමා ඇති බව තහවරුයි!! කථානායක නිවේදනය කරයි!!

පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී පොලීසිය නීතිය නමා ඇති බව තහවරුයි කථානායක නිවේදනය කරයි හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා නිල නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කලේ පාඨලී චම්පික රණවක මන්ත්‍රීවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්පුර්ණයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය උල්ලංගනය කිරීමක් බවත් පසුගිය වසර හතරහ මාර තුල විශේෂයෙන් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී තමන් දැනුවත් කරන ලෙස දන්වා තිබූ සම්ප්‍රදාය සම්පුර්ණයෙන්ම උල්ලංගනය වී ඇති බව කථානායක වරයා නිකුත්කළ නිවේදනයේ සදහන්ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *