ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම වැඩිකළ පෙට්‍රල් මිල යලි අඩුකරයි

මීට දින දෙකකට පෙර ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට අයත් ioc ඉන්ධනහල් විසින් oct 92 පෙට්‍රල් මිළ රු 5 කින් ඉහළ දමන ලදී එම මිළ නැවත සංශෝධනය කර එම මිළ ගණන් නැවත තිබූ මිළටම අලවි කිරීමට ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම් තීරණය කර ඇත මේ අනුව oct 92 පෙට්‍රල් පෙට්‍රල් ලීටරයක මිළ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට 137 බවසමගම සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *