කොරෝනා පාලනය කල ගම්පහ දිස්ත්‍රිකයේ අසාධිතයන් වැඩිවීමක්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මිනුවන්ගොඩින් ඇරඹි කොරෝනා දෙවන රැල්ලේ රෝගීන් ගම්පහින් හමුවීම සැලකිය යුතු මට්ටමින් පහලට වාර්තා වුවද ඊයේ දිනයේදී ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුලින් නව කොරෝනා අසාධිතයින් 130 කට අධික ප්‍රමාණයක් වාර්තා වීම හරහා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නැවත කොරෝනා අසාධිතයින් මතුවීමේ අවධානමක් හටගෙන ඇත

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුල නැවත කොරෝනා රැල්ල මතුවීමේ අවධානම සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්‍රියාමාර්ග ගතයුතු අතර දැනට මෙරට ප්‍රධානතම ආර්ථික දිස්ත්‍රිකය වන කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බහුතර කොටසක් වසා දැමීම හරහා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබාගැනීමේ දුෂ්කර තාවයකට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව පත්වීම දක්නට ඇත මෙරට වැඩිම කර්මාන්ත ශාලා ප්‍රමාණයක් පිහිටා ඇති ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙරට ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන බරක් වුසුලන දිස්ත්‍රිකය වන අතර දැනට බොහෝ කරමාන්ත ශාලා වල වැඩ ආරම්භ කර ඇති අතර නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුවෙමින් ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *