ගමේ පාර මෙන්න මාර පාරක් // ඉමදුව ප්‍රාදේශිය සභාව ඉදිකළ මාර්ගයකි

මාර්ගය පිහිටියේ ඉමදුව අන්දුගොඩ ගම්මානයේ ය

ගාල්ල ඉමදුව ප්‍රාදේශිය සභාව මගින් සකස්කළ මාර්ගයකි. මේ මෙම මාර්ගය පිහිටියේ ඉමදුව අන්දුගොඩ ගම්මානයේ ය. වැය කළ ඇති මුදල රුපියල් ලක්ෂ දහයකට ආසන්ය. සිදු වී ඇති දේ ජායාරූපයෙන් මනාව දැකිය හැකිය.

මේ රටේ සංවර්ධනය මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් නැති නම් පළාත් සභාවෙන් ප්‍රාදේශියව ක්‍රියාත්මක වන පළාත් පාලන ආයතනයකින් සිදු කළ ද සිදු කළ යුත්තේ ප්‍රමිතියක් ඇතිවයි. කාර්මික නිලධාරින් ද මේ මාර්ග වලට නැතිනම් සංවර්ධන වැඩ වලට අනුමැතිය දිය යුත්තේ ප්‍රමිතියට සකස් කරනවා නම් පමණ.එවිට සංවර්ධන යෝජනාවට ගෙවිය යුතු මුදල අදාළ කොන්ත්‍රාත් කරුවාට ගත හැකි වන්නේ ඒ අනුවයි.

නමුත්, නමුත් මේ මාර්ගයට සිදුව ඇති දේ දැක ගත හැකිය. ලංකාවේ මේ ආකාරයට මහා විනාශයන් සිදුවන පළමු හෝ අවසාන අවස්ථාව මෙය නොවේ. කාට කාටත් දකින්නට හිතින්නට බලන්නට මේ පාරද දැක්විය හැකිය. ඉතිං කාට කාටත් බුදු සරණයි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *