කුඹුරට පැමිණි අමුතු වළා කුළ මෙන්න,කොළ ගොයමේ සුදු වලාවක්

ඉතා විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිරි තිබුනු බව

කුරුණෑගල මුත්තෙට්ටුගල ප්‍රදේශයට ආසන්නයේ පිහිටි වෙල්යායක තිබි අද (29) දින  හිමිදිරියේ දී  සුදු පැහැති වළාකුලකට සමාන ද්‍රව්‍යයක් දකින්නට ලැබුනු බව ප්‍රදේශවාසින් පවසති. ඉතා විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිරි තිබුනු බවත් හිරු එළිය පතිත වන විට ක්‍රමයෙන් එය දියවි යන සොභාවයක් දකින්නට වු බව ප්‍රදේශවාසින් පැවසුහ. එම සුදු පැහැති ද්‍රව්‍ය අතින් අල්ලන විට දියවි යන සොභාවයක් දකින්නට වු බවයි එක් ප්‍රදේශවාසියෙක් අප හා පවසා සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *