රුපියල් 5000 දීමනාව දීමේ වැඩ සටහනින් ග්‍රාම නිළධාරීන් ඉවත් වෙති

ශ්‍රී ලංකා ග්‍රාම නිලධාරී සංගමයේ සභාපති සුමිත් කොඩිකාර මහතා සදහන් කරයි!!

පවතින කොරෝනා වසංගතය නිසා රට පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකව තිබීම හේතුවෙන් තම ජීවනෝපායන් අහිමිව සිටින ජතනාව වෙනුවෙන් රජය මගින් ලබා දෙනු ලබන රුපියල් 5000 ක දීමනාව ලබා දීමේ කාර්ය තමන්ට තව දුරතත් සිදු කිරීමට නොහැකි බවත් එම වැඩසහන සම්පුර්ණයෙන්ම දේශපාලනී කරණය වීම නිසා එම ක්‍රියාවලියෙන් ග්‍රාම නිලධාරින් ඉවත් වන බවත් අද සිට එම කටයුතු අධීක්ෂණය පමණක් සිදු කරන බවත් ශ්‍රී ලංකා ග්‍රාම නිලධාරී සංගමයේ සභාපති සුමිත් කොඩිකාර මහතා කීය.

සැබෑ ලෙසම මෙම රුපියල් 5000 ක දීමනාව හිමි විය යුතු පිරිස් සම්බන්ධයෙන් වූ නාම ලේඛණයක් සෑම ග්‍රාම නිලධාරියෙකු විසින් සකස් කර මේ වන විට ග්‍රාම නිළධාරින් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් එම ලැයිස්තුව නොසලකා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිළධාරින් මගින් නැවත ලැයිස්තු සකස් කර ප්‍රාදේශිය දේශපාලන අධිකාරියේද සහාය මත මෙම දීමනා ගෙවීමට කටයුතු කිරීම ග්‍රාම නිළධාරින් නොසලකා හැරීමක් නිසා ග්‍රාම නිළධාරින් මෙම රාජකාරි කටයුතුවලින් ඉවත්ව කාර්යසාධන බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලීම අනුව අධික්ෂණය පමණක් සිදු කරන බවත් සුමිත් කොඩිකාර මහතා තව දුරටත් කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *