යහපාලන රජයේ දුෂණ සොයන්න ජනපති කොමිසමක් පත්කරනවා

ජනපති විදේශීය ජනමාධ්‍යවේදින් හමුවූ අවස්ථාවේදී කියයි

2015 / 0/ 08 සිට 2018 /10/26 දක්වා කාලය තුල රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ආණ්ඩුව යටතේ සිදුවූ දූෂණ වංචා සෙවීමට ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසීය.එතුමා මේ අදහස් පලකලේ අද දින විදේශීය ජනමාධ්‍යවේදින් හමුවූ අවස්ථාවේදීය.නුදුරැ අනාගතයේදීම එම කොමිසම පත් කරන බවත් සදහන් කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *