මාසික බිල්පත් ගෙවීමේ සහන කාලයක් දෙන්න // පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ව්‍යාපාරය කියයි!!

මාසික සේවා ගාස්තු ගෙවීමට ලබා දී ඇති කාලය දීර්ඝ කරන්න යැයි පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඉල්ලා සිටිති.

කෝරෝනා වෛරසය පිළිබදව රටම භීතියට පත් වී ඇති මෙම අවස්ථාවේ මෙරට ජනතාව ගත කරමින් සිටින්නේ ඉතිහාසයේ අසීරැමක අවස්ථාවක් බව අප කවුරැත් දන්නා කාරණයකි. තම එදිනෙදා කටයුතු නිදහසේ කරගෙන යාමට නොහැකි වී ඇති මෙවැනි අවස්ථාවක අප සංවිධානය  රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ දුරකතන බිල්, විදුලි බිල්, ජල බිල් ණය කාඩ් ගෙවීම් ලීසිං වාරික ඇතුලු සේවාවන් සදහා මුදල් ගෙවීමට ලබා දී ඇති කාල සීමාව දීර්ඝ කර දෙන ලෙසයි. සමහර කාර්යාල වසා දැමීම නිසා තමන්ට ලැබිය යුතු මුදල් ලබා ගැනීමට නොහැකි වනවා සේම එදිනෙදා වැඩක නිරත වී වැටුප් ලබා ගන්නා ජනතාවද අසීරැ තත්වයකට පත්ව ඇත.

ඉතාම ඉක්මනින් සේවාවන් සදහා මුදල් ගෙවීමට දී තිබෙන කාළ සීමාව දීර්ඝ කර දෙන ලෙස සමස්ත පාරිභෝගික ජනතාව වෙනුවෙන් අප ඉල්ලා සිටින බැව් රංජිත් විතානගේ මහතා නේවා දෙති..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *