අගමැති තුමා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම මග හරිනවා // විපක්ෂනායක කියයි!!!

අද දින පාර්ලිමේන්තුවේදී පසුගිය රජයේ නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය උදාගම් වැඩ පිළිවෙළ යටතේ නිවාස නව දහසක් සෑදීමේ ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා රුපියල් කෝටි 100 ක් වියදම් සම්බන්ධයෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුරාධය ජයරත්න මහතා යොමුකළ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලෙස නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වන ලදී

මෙහිදී මන්ත්‍රී අනුරාධ ජයරත්න මහතාගේ ප්‍රශ්නයට අදාලව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත යොමුකළ ප්‍රශ්නය ඇසීමට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට අගමැති තුමාගේ අවසරය නොමැතිව අවස්ථාව ලබාදීමට නොහැකි බවත් අගමැතිවරයා අදාල ප්‍රශ්නය යොමුකළ මන්ත්‍රීවරයා බව ප්‍රකාශ කිරීම නිසා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කියා සිටියේ කථානායක දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව අගමැති තුමා අදාල ප්‍රකශය කිරීමට නොහැකි බව සටහන් කිරීමට හැකිදැයි කථානායක ගෙන් විමසන විට ඔහු කියා සිටියේ එය සභාගත කල හැකි බවයි එම ප්‍රකාශය ඇතුලත් පාර්ලිමේන්තුව දී ඇතිවූ සංවාදය පහතින් දැක්වෙයි

මහනුවර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී අනුරාධ ජයරත්න මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඒ බව පැවසීය.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රශ්න ඇසීමේ වාරයේදී අනුරාධ ජයරත්න මන්ත්‍රීවරයා ඇසූ අතුරු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීම අගමැතිවරයා විසින් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා වෙත යොමු කෙරිණි.

අනුරාධ ජයරත්න මහතා

පසුගිය රජය උදාගම් වල නිවාස සෑදීමේදී ප්‍රචාරණය වෙනුවෙන් වියදම් කළ මුදල් ප්‍රමාණය කොපමණද

නිවාස රාජ්‍ය ඇමැති ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා

මේ වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 1000 ක ආසන්න මුදලක් වියදම් කර ඇති බව දැනට අපි සොයාගෙන තිබෙනවා.

මේ වනවිට සොයාගත් බිල්පත් සහ අදාල ලේඛන අප සතුව තිබෙනවා.ඒවායේ සඳහන් මුදල් අනුව රුපියල් බිලියන 700 කට වැඩිය.අපට මේ සම්බන්ධව ලැබී තිබෙන තොරතුරු අනුව රුපියල් මිලියන 1000 ක් වියදම් කර තිබෙනවා.

එපමණ මුදලක් වියදම් කර තිබෙන්නේ නිවාස 9000 ක් හදන්නැයි නමුත් අපි පසුගියදා මුල්ගල් තැබූ නිවාස 14022 සඳහාම ප්‍රචාරණ සහ ලේඛන වලට රුලියල් ලක්ෂ 5 කට වැඩිය වියදම් වෙලා නැහැ.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා

මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද අගමැතිතුමා

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා

අගමැතිතුමා කැමතිනම් පමණයි!!!!!

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා

මම නෙවෙයි ප්‍රශ්නය ඇහුවේ අනුරාධ ජයරත්න මන්ත්‍රීතුමා එතුමාගෙන් කැමැත්ත අහන්න

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා

විපක්ෂ නායකතුමා , අගමැතිතුමා අවස්ථාව දෙන්නේ නැත්නම් එතුමා අකමැතිනම් මට ප්‍රශ්නය අහන්න දෙන්න බැ

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා

එහෙමනම් කතානායකතුමනි විපක්ෂ නායක හැටියට මම අහන්න හදපු ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීම අගමැතිතුමා ප්‍රතික්ෂේප කළා කියලා සටහන් කරන්න

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා

හොදයි!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *