නිල් මැණික අඩු මුදලට විකුණා මැතිවරණය කල ගම්පහ අපේක්ෂකයා දිණුම්

මෙවර මහ මැතිවරණය වෙනුවෙන් අපේක්ෂකයන් තම පුද්ගලික මුදල් සහ හිතවතුන්ගේ මුදල් වැය කරමින් මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සිදුකරන ලදී බොහෝ අපේක්ෂකයන් වැඩි වශයෙන් තම පුද්ගලික මුදල් වියදම් කිරීම සිදුකල අතර අපූරු මුදල් සොයා ගැනීමක් පිළිබධව ගම්පහ දිසාවෙන් වාර්තා වන අතර එම අපේක්ෂකයා තමන් සතුව තිබූ ඉතා වටිනා මැණික් ගලක් අඩු මුදලකට විකුණා මැතිවරණය මෙහෙයවූ බවට අප වෙත වාර්තා වෙයි .

එම අපේක්ෂකයා විපක්ෂයේ අපේක්ෂකයෙකු වශයෙන් මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වූ අපේක්ෂකයෙකු බවට වාර්තා වන අතර ඔහුගේ නම සදහන් නොකිරීමට කටයුතු කරන අතර ඔහු මෙවර මැතිවරණයෙන් ගම්පහින් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ බව පමණක් සදහන් කරමි එම අපේක්ෂකයා ගැන මීට වඩා යමක් සදහන් නොකරන අතර ඔහු තම මැණික විකුණා තම මැතිවරණ වව්‍යාපාරය මෙහෙයවා ඇති අතර තම හිතවතුනට සහ ප්‍රදේශයේ ආගමික ස්ථාන වෙත මුදල් ලබාදෙමින් තම මැතිවරණ ව්‍යාපාරය මෙහෙයවා ඇත ගම්පහ දිසාවම ආවරණය වන පරිදි සාර්ථක මැතිවරණ යාන්ත්‍රණයක් මෙහෙයවා තම ජයග්‍රහණය ලබාගැනීමට සමත්වන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *