ෆවුසි ,පියසේන ගමගේ සහ මනූෂ නානායක්කාර විපක්ෂයට

පසුගියදා අමාත්‍ය වරුන් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වශයෙන් දිවුරුම් දුන්

එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය නියෝජනය කරමින් පසුගියදා අමාත්‍ය වරුන් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වශයෙන් දිවුරුම් දුන් ඒ එච් එම් ෆවුසි , පියසේන ගමගේ සහ මනූෂ නානායක්කාර අද දින පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමෙන් අනතුරුව විපක්ෂයට එක්වී ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *