විජේදාස රාජපක්ෂට නැවතත් ඇමති කමක්

තනි එ.ජා.ප.ආණ්ඩුවක් හදනවනම් භාර ගන්නවා.

අග්‍රාමාත්‍ය වරයා ඇමති දුරයක් භාරගෙන ආණ්ඩුවේ කටයුතු වලට සම්බන්ද වන ලෙසට ඉල්ලීමක් කල බවත් ඉදිරියේදී බිහි වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ තනි ආණ්ඩුවක් නම් ස්ථිර වශයෙන්ම භාර ගන්නා බවත් හිටපු අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.අග්‍රාමාත්‍ය වරයට එරෙහි විශ්වාශ භංග යෝජනාවට පක්ෂව චන්දය ලබාදුන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පිරිස ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වී විපක්ෂයේ වාඩි වන්නේනම් ජනාධිපති වරයා සමග ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉතිරි වන්නේ ඉතාමත් සුළු පිරිසක් එවැනි සුළු පිරිසකට යාප්පු වෙමින් ජාතික ආණ්ඩුවක් පවත්වාගෙන යාම පලක් නැහැ.එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 106 ක බහුතරයක් තියෙනවා.කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතිව තනි ආණ්ඩුවක් පවත්වාගෙන ය හැකියි යනුවෙන්ද හිටපු අමාත්‍ය වරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *