ඉතිහාසයේ පළමු වරට පාර්ලිමේන්තුවට එළවලු මල්ලක් රැගෙන එයි!!!

ඉතිහාසයේ පළමු වරට පාර්ලිමේන්තුවට එළවලු මල්ලක් ගෙන එන ලදී ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසේකර මන්ත්‍රීවරයා විසිනි අදාල එළවලු මල්ල පාර්ලිමේන්තුවට රැගෙන එමෙන් ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බව ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් යොමුකළ අවස්ථාවේ චමින්ද විජේසේකර මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ එළවලු මල්ලෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් නැති නමුත් එළවලු මල්ලට ආරක්ෂාව සැලසිය යුතු කාලයක් බව කියා සිටින ලදී

එමෙන්ම දින 52 ආණ්ඩුව කාලයේ පාර්ලිමේන්තුවට මිරිස් කුඩු ගෙනාවේ කොහොමද පිහිතල ගෙනාවේ කොහොමද කියල අහන්න කැමතියි චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීවරයා අදාල එළවලු මල්ල ඉතා සුක්ෂම ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනවිත් ඇත ඒ ලිපි කවරයක් බහාය එම කවරය තුල බෝංචි ලුණු ලීක්ස් වම්බටු ඇතුළු එළවලු කිහිපයක් පෙන්වමින් එම එළවලු වල මිලගනන පාර්ලිමේන්තුවේ සදහන් කරන ලදී අනතුරුව මන්ත්‍රීවරයා ලුණු ගෙඩියක් පෙන්වමින් දැන් සැපද බීලුනු කැවද වෙනස සැපද වශයෙන් සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *