රට මැද කඳුකරයේ සිට කතරගමට පාද චාරිකාව ඇරඹේ

කතරගම වාර්ෂික මංගල්‍ය සදහා දුරු කතර ගෙවමින්

වතු කරයේ හිංදු භක්තිකයන් පාද චාරිකාවෙන් කතරගම වන්දනාවේ යාම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර එහි කණ්ඩායමක් 21වන දින හැටන් නගරය පසුකරමින් ගමන් කරන ලදි.එම කතරගම පාද චාරිකාවට එක්වු එම බැතිමතුන් පවසන ලද්දේ වාර්ෂිකව වතු කරයේ සිට පාද චාරිකාවෙන් කතරගම වාර්ෂික උත්සවයට තමන් සහභාගිවන බවත් තම කණඩායම වතුකරයේ සිට පාදචාරිකාවේ කතරගම බලා ගමන් කරන දෙවන කණ්ඩායම බවත්ය.එම වන්දනාකරුවන් පිරිස හැටන් නගරයෙන් ගමන් කරන අයුරු මෙහි දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *