ගාල්ල ඇල්පිටියෙන් ගිනි අවි මතුවේ.

පොලිසිය සිදු කළ විශේෂ වැටලීමක දී මෙරට නිෂ්පාදිත රිවෝල් වර්ගයේ ගිනි අවියක්

මෙරට නිෂ්පාදිත රිවෝල් වර්ගයේ ගිනි අවියක් සමඟ සැකකරු දෙදෙනෙක්  ගාල්ල ඇල්පිටිය පොලිසිය මගින් 28 වන දින අත්අඩංගුවටගෙන ඇත.ගාල්ල ඇල්පිටිය පොලිසිය සිදු කළ විශේෂ වැටලීමක දී මෙරට නිෂ්පාදිත රිවෝල් වර්ගයේ ගිනි අවියක් පතුරම් 17ක් ද සමඟ සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවටගෙත් බව පොලිසිය කියයි.මොවුන් වයස අවුරුදු 32, 34, වන වියේ පසුවන කරන්දෙනිය ප්‍ර දේශයේ පදිංචි අයවේ. මෙම සැකකරුවන් තලාව මීකන්ද , මණ්ඩකන්ද ප්‍ර දේශයේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, 29වන දින මෙම සැකකරුවන් ඇල්පිටිය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නට නියමිතව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *