රාජ්‍ය ලාංචනය ප්‍රදර්ශනය වෙනසක් ඇති කිරීමට උවමනාවක් ද

ආණ්ඩුවේ ආයතනවල මෙතෙක් එල්ලන ලද ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අදාළ ඇමතිවරුන්ගේ ඡුායාරූප වෙනුවට රාජ්‍ය ලාංචනය යෙදීම, වෙනසක් ඇති කිරීමට නව ජනාධිපතිවරයාට ඇති උවමනාව කියා පාන්නකි.
සෑම ආයතනයකම විවිධ පක්ෂවලට අයත් සේවකයෝ සිටිති. ඔවුන්ගේ මතයට විරුද්ධ මත දරණ දේශපාලකයන්ගේ ජායාරූප උදේ හවස දැකීමෙන් මෙතෙක් ඔවුන්ගේ හිත්වල පහළ වූ නොසතූට මේ නිසා පහව යන අතරම තම කාර්යාලය හෝ වැඩ බිම තමන්ගේ යන හැඟීමෙන් රාජකාරි කිරීමට හැකි වන මානසික තත්වයක්ද ඔවුන්ගේ සිත් තූල පහළවීමට හේතූ වෙි.
මෙය සාමාන්‍ය ක‍්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස අර්ත දැක් වුවත් එය ගැඹුරින් විග‍්‍රහ කර බැලීමෙිදී නායකත්වය විසින් ඉදිරියේදී ගන්නා තීරණ සමිබන්ධයෙන්ද සුභභවාදීව සිතීමට මෙි කරුණ ඉවහල්වෙි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *