රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සදහා සාධාරණය ඉටුකරන්න

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සදහා වර්තමාන රජය විසින් ලබාදුන් රැකියා සම්බන්ධයෙන් ගැටළු රැසක් පවතින බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් රැකියා විරහිත උපාධිධාරී එකමුතුව ජනාධිපති ලේකම් වරයා සහ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍ය වරයාට ලිපියකින් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් කටයුතු කරන ලෙසත් සංගමය කියා සිටී

“රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීම 2020” වැඩසටහන යටතේ සිදුවූ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධව  සිදු කරනු ලබන සිහි කැදවීමයි

යථෝක්ත සදහන් බදවාගැනීමෙ වැඩ සටහන යටතේ සිදුවූ අක්‍රමිකතා සහ අවිධිමත් භාවය මෙන්ම එකී බදවාගැනීම් තුළ විනිවිධ භාවයකින් තොරවීම යන කරුණු මුල් කොටගෙන,
           * P. B ජයසුන්දර
              ජනාධිපති ලේකම්
              ජනාධිපති ලේකම් කාර්‍යාලය
              කොළඹ  01
                                     සහ,

             * අමාත්‍ය ජනක බංඩාර තෙන්නකෝන්
               රාජ්‍ය පරිපාලන හා
               ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය,
               නිදහස් චතුරශ්‍රය,
               කොළඹ 07.
                                    යන අය වෙත රැකියා විරහිත උපාධිධාරී එකමුතුව වන අප  ඍජු ලෙසටම චෝදනා එල්ල කරමු.

2020 පෙබරවාරි මස 07 වන දින ජාතික පුවත්පත් මගින් ප්‍රසිද්ධ කරන ලද නිර්ණායක සම්පූර්ණ කරනු නොලැබූ විශාල පිරිසකට පත්වීම් ලිපි යොමු කර ඇති අතර සුදුසුකම් හා අදාල නිර්ණායක සපුරා ඇති අයදුම්කරුවන් විශාල පිරිසකට පත්වීම් ලිපි ලැබී  නොමැත.
අදාල බදවාගැනීම සම්බංධව නිකුත් කරන ලදගැසට් නිවේදනයෙහි සදහන් නිර්ණායක අභියෝගයට ලක් කරමින් ඉහත කී බදවාගැනීම් සිදු කළේනම් ඒ කුමණ පදනමක් යටතේද යන්න පැහැදිළි කල යුතුය.එමගින් ප්‍රතික්ෂේපිත අයදුම්කරුවන් එසේ ප්‍රතික්ෂේප වීමට හේතු පෙන්වා දිය යුතුය.යම්හෙයකින් එසේ ප්‍රතික්ෂේප වූයේනම් එවැනිඅයවලුන් සදහා අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට අවකාශ සළසා දිය යුතුය.
නමුත් ඉහත කීආකාරයට කිසිදු විනිවිධ භාවයකින් තොරව සිදු කරනු ලැබූ බදවාගැනීම් තුළ සැබෑ ලෙසම සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයදුම්කරුවන් විශාල ප්‍රමාණයකට පත්වීම් ලිපි නොලැබී අසාධාරණයක් සිදු වී ඇත.
එමනිසා බදවාගැනීමේ ක්‍රමවේදය විධිමත් කොට සාපරාධී ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළ සියලු උපාධිධාරීන් හට කඩිනමින් පත්වීම් ලිපි ලබාදීමට කටයුතු කරන මෙන් සියලු බලධාරීන් ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.
                                 – ස්තුතියි –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *