ජනාධිපතිතුමා ඉක්මනින් හිට්ලර්ගේ භූමිකාවට පැමිණය යුතුයි

මෙරට ජනතාවගෙන් 69 ලක්ෂයක් ජනාධිපතිවරනයේදී ගෝඨාභය ජනාධිපති තුමාට ඡන්දය ලබා දුන්නේ රට හිට්ලර් කෙනෙකු වගේ පාලනය කරන්න අද ඒක නොවීම නිසා එදා ඡන්දය දුන් ජනතාව කණගාටුවෙන් ඉන්නේ එක නිසා එදා මහා සංඝරත්නය සදහන් කල පරිදි ජනාධිපතිතුමා ට ඉදිරියේදී වැඩ කරන්න නම් ඒකාධිපති හිට්ලර් කෙනෙකුගේ භූමිකාව ගන්න වෙයි එහෙම නැතුව රට හරියට ගෙනයන්න බැහැ රටේ ඇතැම් අංශ කඩා වැටීම වෙන්නේ එම තීන්දු ගැනීමේ දුර්වල තාවය නිසා මම නම් කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා ඉක්මනින් කාධිපති හිට්ලර් කෙනෙකුගේ භූමිකාවට පැමිණිය යුතු බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *