දේවානි කෝඩියා සිලෝනිකා ගස වෙනුවෙන් සටන් කරයි

ලෝකයේ රතු දත්ත පොතට අයත් ශාකයක් වන කෝඩියා සිලෝනිකා ගසක් පිහිටි එකම තැන වන ගම්පහ දාරළුව දුම්රිය ස්ථානය අසල ඇති වටිනා පරිසර පද්ධතිය අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් සදහා විනාශ කිරීමට සුදානම් වූ අවස්ථවේ ගම්පහ අඩවි වන නිලධාරී දේවානි ජයතිලක මහත්මිය එම ස්ථානයට පැමිණ වහාම එම ගස කපා දැමීම නතර කරන ලදී එම අවස්ථාව වන විටත් කෝඩියා සිලෝනිකා ගස ආසන්නයේ තිබූ වටිනා පරිසර පද්ධතියම විනාශ කර තිබූ බවද සදහන්ය මෙම මාර්ගය ඉදිකිරීමට පෙර තාක්ෂණික කමිටුවේ උපදෙස වී තිබුනේ මෙම වටිනා පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම සිදුකල යුතු බවයි එම නිර්ණායකයන්ට පටහැනිව අදාල මහා මාර්ගය ඉදිකරන සමගම විසින් පරිසරය ගැන කිසිම තැකීමක් නොකර සමස්ත පරිසර පද්ධතියම විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අඩවි වන නිලධාරී දේවානි ජයතිලක මහත්මිය එම ස්ථානය පැමිණ විරෝධය පළකිරීමත් වහාම අදාලා පරිසර විනාශය නවතන ලෙසත් දැනුම් දී ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *