සුරාසැල් විවෘත කිරීමට තීරණය කරයි කොළඹ ,ගම්පහ සුපිරි වෙළදසැල් පමණයි.

ඇදිරිනීතිය ඉවත්කළ ප්‍රදේශවල සුරාසැල් නිරෝධායන නීතීන්ට අනුව විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇත එමෙන්ම ඇදිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් දෙකෙහි සුපිරි වෙළදසැල් තුළ ඇති මත්පැන් අලවි සල් විවෘත කිරීමටද තීරණය කර ඇත මේ අනුව දින පනහකට පසුව කොළඹ ,ගම්පහ කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික් වල මත්පැන් අලවිසල් විවෘත කිරීම විශේෂත්වයකි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *