නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වසයි!! ආරක්ෂක නිළධාරිනියකට කොරෝනා හැදිලා

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන පුද්ගලික ආරක්ෂක නිළධාරිනියකට කොරෝනා අසාදනය වීම නිසා එම දෙපාර්තමේන්තුව නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමා ඇති බව වාර්තා වෙයි මෙරට නීති ශේෂ්ත්‍රයට අදාල සියලුම නීතිමය කටයුතු සිදුකරන ප්‍රධානතම ආයතනය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *