රටේ කහ හිගයට පිළියමක් සොයන දරුවන්

කහ අද අපේ රටේ තොටේ නිවසේ ප්‍රශ්නයක් බවට පත්ව ඇත මෙරට කහ හිගය වෙනුවෙන් නිශ්චිත පිලියමක් නොමැති කාලයක කහ වගාව සදහා මෙරට ජනතාවගේ උනන්දුව ඇතිකිරීම වෙනුවෙන් ඔබටත් පොඩි හෝ දායකත්වයක් සැපයිය හැක එම නිසා ඔබත් මමත් ජීවත්වන මේ මහා පොලවේ කහ වගා කිරීමට හැකිනම් අපේ රටේ කහ හිගයට පිලියමක් සෙවීමට අපිටම හැකි ය එම ක්‍රියාව යථාර්තයක් කිරීමේ අරමුණින් ලැබුවා වූ 2021 වසර මෙරට කහ වගා සංග්‍රාමයක් වෙනුවෙන් පෙළගැසීමේ අරමුණ වෙනුවෙන් දරන පුංචි උත්සාහය වෙනුවෙන් ඔබත් එක්වන්න එපමණක් නොව ලබන්නා වූ වසරේ අපේ දරු පරපුර මහා පොලව වෙනුවෙන් සටන් කරන වසරක් බවට පත්කිරීම සදහා දෙමව්පියන් වශයෙන් වැඩි හිටියන් වශයෙන් සැම එක්ව ඒ අරමුණ කරා අපේ ළමා පරපුර ගෙනයමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *