නියෝජ්‍ය කථානායක දූරයට චන්දිම වීරක්කොඩි පත්වෙයි ද??

නියෝජ්‍ය කථානායක දූරය සදහා හිටපු අමාත්‍ය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා නම් කිරීමේ සුදානමක් ගැන අප වෙත වාර්තා වී ඇත එසේ වන්නේනම් මෙවර පාර්ලිමේන්තුවේ බලය දකුණට යාමේ අවස්ථාව නිර්මාණය වී ඇත කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් චන්දිම වීරක්කොඩි මහතාගේ පාර්ශවයෙන් ප්‍රතිචාර ලැබී නොමැති අතර තවමත් එය සාකච්චා මට්ටමේ පවතින බව වාර්තා වෙයි මීට පෙරද නියෝජ්‍ය කථානායක දූරය චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා විසින් දරා තිබීම මෙම තනතුරට නැවත ඔහු නම් කිරීමට හේතු වී ඇතිබව වාර්තා වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *