ආණ්ඩුවේ ඇතැම් පිරිස් වසංගතයේ වාසිය මැතිවරණයට ගන්න හදනවා

ඡන්ද මානසිකත්වයෙන් ජාතිය නිදහස් කරලා මිනිසුන්ට හැම දෙනාට ජීවත් වෙන්න හොද පරිසරයක් හදමු

ඡන්ද මානසිකත්වයෙන් රට නිදහස් කරමු ඒ කාලයට රට ජාතික වැඩපිළිවෙළට යමු පක්ෂ පාට භේදයක් නැතුව හැම පක්ෂයක්ම පක්ෂ නායකයෙකු එකතු වෙලා ඒ සංවාදය අපි කරමු අද මැතිවරණයක් තියන්න හදන්නේ මිනිස්සු අසරණ වෙලා ඉන්න වෙලාවක එක සුදුසු නැහැ මිනිස්සුන් පීඩනයක ජීවත් වෙන්නේ මිනිස්සු අසහනයක ජීවත් වෙන්නේ මිනිස්සු මරණ බිය ඇතුව ජීවත් වෙන්නේ මේ අනුව මැතිවරණයකට දින ගැන ගැන යනවා නම් ඒක ඉතාම නරක තත්ත්වයක් මිනිස්සු ඉතාමත් අමාරු තත්වයක ඉන්න වෙලාවක් ඡන්ද මානසිකත්වයෙන් ජාතික නිදහස් කරලා හැම දෙනාට ජීවත් වෙන්න හොද පරිසරයක් හදමු

කලබලේ ඡන්දෙ තියලා කෝමහරි ඡන්ද කඩාගන්න හිතනවා නම් ඒක රටට කරන ලොකු සාපයක් කොමිසමේ අදහස තාම කිව්වෙ නෑ ඒක කියන්න හුඟක් වෙලා යයි ඇත්තටම අපිට පේන්නෙ කොමිසමේ අදහස ඉකමනින් මැතිවරණය තියෙන්න ඔනේ කියන අදහස තමයි අපිට පේන්නේ කොමිසන් සභාවේ සභාපතිවරයාට මේ දේ තේරුම් ගන්න කියලා මම කියනවා මිනිස්සු හුඟක් අමාරුවෙන් ඉන්නේ

නීතිපොතේ වගන්තිවල මේකට උත්තරයක් නෑ කොරෝනා වලට නීතියෙන් උත්තරයක් නෑ ජනතාව පත් වෙච්ච මේ විපත ඉතිහාසයේ කවදාවත් වෙලා නෑ මේ විපත අපි එකමුතුවෙන් සම්මුතියෙන් රට ගැන හිතලා තීන්දුවක් ගන්න කියන එක තමයි එදත් කිව්වේ අදත් කිව්වේ ආණ්ඩු පක්ෂයට ඕන කොහොමහරි මැතිවරණය තියලා ඡන්දය කඩා ගන්න මේක බලය ගන්න කරන වැඩක් ඉහමොළ තියෙන කෙනෙක් මේ වෙලාවේ මැතිවරණයකට තල්ලු කරන්න උත්සාහ කරන්නෙ නෑ

ආණ්ඩුව හදන්නේ මේ මැතිවරණය කොහොම හරි තියල තමාගේ පාක්ෂිකය ඡ න්ද පොලට ගෙනල්ලා ඡ න්ද ටික දාගන්න මේ වෙලාවේ මධ්‍යස්ත මිනිස්සු ඡ න්ද පොලට එන්නේ නැහැ එකේ වාසිය ආණ්ඩුවේ පිරිසක් ගන්න හදනවා ඒකට අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *