මිනුවන්ගොඩ නගරයේ බස් රියදුරු කොන්දොස්තර ගැටුම

මිනුවන්ගොඩ නගර ආසන්නයේදී බස්රථ රියදුරෙකු සහ කොන්දොස්තර වරයෙකු විසින් තවත් බස්රථයක රියදුරෙකුට මිනුවන්ගොඩ නගරය ආසන්නයේදී පහරදෙන ආකාරය එම සද්ධිය ආසන්නයේ සිටින පුද්ගලයෙකු සිය ජන්ගම දුරකතනයෙන් පටිගත කර ඇත සිද්ධිය වාර්තා වන පරිදි දුරගමන් බස්රථයකට කෙටිදුර මගීන් නංවා ගැනීම නිසා මෙම ආරවුල ඇතිව ඇත සිද්ධියෙන් කිසිවෙකුට තුවාල සිදු නොවුනද මහදවල් මිනුවන්ගොඩ නගර මධයේ ජනතාව ඉදිරිපිට පොදු ප්‍රවාහන සේවයක සේවකයින් හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව කිව යුතුය

නීතිය අතට ග්ටනිමින් එම රියදුරු සහ කොන්දොස්තර වරයා කටයුතු කරන අවස්ථාවේ මිනුවන්ගොඩ බස්නැවතුම් පොලේ කාර්යභාර නිලධාරියාද එම ස්ථානයේ සිටින බව අදාල දර්ශනවලින් පැහැදිලි වන අතර නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකර බස්රථ මගින් දෛනිකව ලබාගන්නා පගවෙන් ජරාවෙන් එදා වේල පදම වෙනුවෙන් වෙන්කරන මෙම උත්තමයන් මිනුවන්ගොඩ බස්නාවතුමේ සැමදා කරන ක්‍රියාවකි බලධාරීන්ගේ ඇස් පෑ දෙන්නේ කවදාද ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *